Contributors


Linjie Li*
Microsoft

Jie Lei*
UNC Chapel Hill

Zhe Gan
Microsoft

Licheng Yu
UNC Chapel Hill

Yen-Chun Chen
Microsoft

Rohit Pillai
Microsoft

Yu Cheng
Microsoft

Luowei Zhou
Microsoft

Xin (Eric) Wang
UC Santa Cruz

William Yang Wang
UC Santa Barbara

Tamara L Berg
UNC Chapel Hill

Mohit Bansal
UNC Chapel Hill

Jingjing Liu
Tsinghua University

Lijuan Wang
Microsoft

Zicheng Liu
Microsoft